Vězni koncentračního tábora před kamenickou dílnou č. 3, snímek pořízený příslušníkem SS asi v roce 1942 (NIOD Amsterdam)

Ve flos­sen­bürs­kém ka­me­no­lo­mu, který vlast­nily Deu­tsche Erd- und Stein­werke (DESt), mu­sely pra­co­vat tisíce vězňů. Bez se­be­men­ších bez­peč­nost­ních opa­tření, špat­ně ob­le­če­ní a za kaž­dé­ho počasí od­klí­zejí ze­mi­nu, od­stře­lují žu­lo­vé bloky, tlačí vozíky a vláčí ka­me­ny. Ne­ho­dy jsou na den­ním po­řád­ku. Zima, tvrdá práce, zcela ne­do­sta­teč­ná strava, své­vo­le a nasilí SS-manů a káp při­vo­dí mnoha věz­ňům smrt.

Pra­cov­ní den v lomu trvá dva­nact hodin s je­di­nou krát­kou pře­stáv­kou, kdy se vy­dá­vá řídká po­lév­ka. SS-mani nutí vězně vlačet ka­me­ny celé ho­di­ny do­ko­la.


Tyto trestni akce přežije jen ma­lok­do. Když prace skonči, museji vězni od­nest mrtve zpatky do ta­bo­ra. Ta­bo­ro­vy ka­me­no­lom před­sta­vuje nej­větši hos­po­dař sky zavod Flos­sen­bür­gu.

V po­lo­vi­ně roku 1939 tu denně pracuje zhruba 850 vězňů, do roku 1942 jejich počet vys­tou­pa teměř na 2.000. DESt za­měst­na­va na 60 ci­vil­nich pra­cov­ni­ků, za­měst­nan­ců spravy, ka­me­ni­ků, řidičů a učňů. Řada z nich je s vězni v pra­vi­del­nem styku.