Příslušníci SS sloužící v koncentračním táboře Flossenbürg, září 1938

Hlavní úkol SS (Schutz­staffel) spo­čí­val ve správě a os­tra­ze tá­bo­ra. Na tuto práci byli na­sa­zo­vá­ni čle­no­vé jed­no­tek SS-To­ten­kopf. Pří­slu­­šní­ci SS svou or­ga­ni­za­ci po­klá­da­li za ide­o­lo­gic­ký řad a sebe za ra­so­vou elitu.

Říšsky vůdce SS Hein­rich Himm­ler vy­bu­do­val z SS uce­le­nou or­ga­ni­za­ci, jejíž úkoly sa­ha­ly od osí­dlo­va­ci po­li­ti­ky až k »po­tí­ra­ní ne­při­te­le« a sys­te­ma­tic­ké­mu vy­vra­žďo­vá­ní pří­slu­šní­ků tak­zva­ných »mé­ně­cen­ných ras«. SS navíc dis­po­no­va­la vlas­tní­mi hos­po­dář­ský­mi pod­ni­ky.

V kon­cen­trač­ním tá­bo­ře se přís­lu­šní­ci SS-To­ten­kopf dělí na ko­man­dan­tu­ru a strá­žni pra­po­ry. V čele tá­bo­ra stojí ve­li­tel. Ten spolu s pod­ři­ze­ný­mi ut­va­ry roz­ho­du­je o osu­du věz­ňů.


Mužstva SS za­bez­pe­čují do­zor nad vě­zni.

Ve ve­lí­cím štá­bu kon­cen­tra­ční­ho tá­bo­ra Flos­sen­bürg pra­cu­je asi 90 pří­slu­šní­ků SS. Strá­žni je­dno­tky tvoří na jaře 1940 zhruba 300 mužů. S vý­stav­bou po­boč­ných tá­bo­rů vzroste jejich počet asi na 2.500 mužů a 500 žen v roce 1945. Po za­čát­ku války odcházi řada mlad­ších při­sluvšní­ků SS na frontu. Ve­de­ní SS proto do kon­cen­trač­ních tá­bo­rů na­sa­zu­je starší muže, vojáky luft­waf­fe, pří­slu­šní­ky jiných narodů a ženy.

Většinu SS-manů stihl po válce za zločiny ve Flos­sen­bür­gu jen ne­pat­rný trest.