Výkladová tabulka k označení vězňů koncentračního tábora Dachau
(ITS Bad Arolsen)

Státní taj­ná po­li­cie (ge­sta­po) a kri­mi­nál­ni po­li­cie (kri­po) za­ví­rají pře­dev­ším po­li­tic­ké od­půr­ce na­cis­tic­ké­ho re­ži­mu a ty, kte­ří ne­od­po­ví­dají ra­sis­tic­kým před­sta­vám o na­cio­nál­ně­so­cia­lis­tic­ké »ná­rod­ní pos­po­li­tos­ti«. 90 pro­cent věz­ňů ve Flos­sen­bür­gu tvo­ří »věz­ni och­ran­né vaz­by« ge­sta­pa. Mezi ně pat­ří i Žide. Asi 6.000 mužů zat­kne v ram­ci »pre­ven­tiv­ních po­li­cej­ních o­pat­ře­ní« kri­mi­nál­ni po­li­cie. Kro­mě nich do Flos­sen­bür­gu de­por­tu­je wehr­macht nej­mé­ně 6.000 so­věts­kých va­leč­ných za­jat­ců.

Lidé zad­rže­ní v rám­ci »po­li­cej­ni pre­ven­ce« do Flos­sen­bür­gu při­chá­zejí jako »pro­fe­sio­nál­ni zlo­čin­ci« a mu­sejí no­sit ze­le­ný tro­jú­hel­ník.


Vězně z ji­ných ok­ra­jo­vých sku­pin spo­leč­nos­ti jako ne­za­měst­na­né a bez­do­mov­ce, že­brá­ky či pro­sti­tut­ky, ale i Sin­ti a Romy oz­na­čují přís­luš­ní­ci SS coby »a­so­ciá­ly« čer­ným tro­jú­hel­ní­kem. Přes 4.000 ně­mec­kých a zah­ra­nič­ních od­půr­ců re­ži­mu dos­ta­ne čer­ve­ný »po­li­tic­ký« tro­jú­hel­ník.

Ob­rov­skou část in­ter­no­va­ných tvo­ří zah­ra­nič­ní nu­ce­ně na­sa­ze­ní muži i ženy, pře­dev­ším z vý­chod­ní Ev­ro­py. I oni nosí čer­ve­ný tro­jú­hel­ník. Pís­me­no na čer­ve­ném tro­jú­hel­ní­ku zna­čí je­jich ná­rod­nost, Židé mají na­víc ješ­tě žlu­tý tro­jú­hel­ník. Bar­va tro­jú­hel­ní­ku i pís­me­no na něm roz­ho­dují o tom, jaké pos­ta­ve­ní věz­ně v tá­bo­ře čeká.