Soukromé fotky vězňů KT Flossenbürg
(Památník KT Flossenbürg nebo soukromý majetek)

Vět­ši­na věz­ně­ných se do tá­bo­ra do­sta­la kvů­li své­mu pů­vo­du. Na­cio­nál­ně­so­cia­lis­tic­ké ra­so­vé u­če­ní pro­hlá­si­lo Ži­dy a pří­sluš­ní­ky ji­ných ná­ro­dů a et­nik za »pod­li­di«. Mno­zí jsou pro­nás­le­do­vávní pro své po­li­tic­ké přes­věd­če­ní, pro­to­že kri­ti­zo­va­li re­žim a­ne­bo pro­je­vo­va­li od­por. Dal­ší tu skon­či­li pro vlast­ní ví­ru, a­ne­bo pro­to­že pod­le vlá­dnou­cí i­de­o­lo­gie údaj­ně ohro­žo­va­li »zdra­vý ná­rod­ní or­ga­nis­mus«.

Kon­cen­trač­ní tá­bor Flos­sen­bürg a je­ho po­boč­ky věz­ni­ly 100.000 li­dí ná­le­ží­cích k 47 ná­rod­nos­tem: 84.000 mužů, 16.000 žen a do­kon­ce i dě­ti. Za čís­ly se skrý­va­jí jed­not­li­vé osu­dy. Kdo jsou ti­to věz­ňo­vé? Proč tu jsou? A co s ni­mi bude?