Zicht vanaf de burcht op het toekomstige kampterrein, midden jaren 1930

De op­richt­ing van het con­cen­tratie­kamp Flossenbürg in mei 1938 is on­der­deel van de functie-uit­brei­ding van het con­cen­tratie­kamp­sys­teem door SS. De kam­pen moe­ten niet alleen die­nen om poli­tieke te­gen­stan­ders van het na­tio­naal­socia­lisme te in­ter­ne­ren en te ter­rori­seren. De SS wil in het ver­volg ook in eco­no­misch op­zicht pro­fi­teren van het werk dat ge­vang­enen moe­ten ver­rich­ten.

Ge­vang­enen moe­ten in be­drij­ven van de SS ge­richt wor­den uit­ge­buit bij de pro­duc­tie van bouw­stof­fen. Voor dit doel richt de SS nieuwe kam­pen op waar steeds meer men­sen te­recht­komen.


In 1936/1937 wordt met de bouw van nieuwe con­cen­tratie­kam­pen be­gon­nen. De kam­pen Sachsen­hausen en Buchen­wald ont­staan. De eco­no­mische be­lang­en van de SS spe­len bij de lo­catie­keu­ze een steeds gro­tere rol. Zo is het dorp Flossenbürg inte­res­sant van­wege de gro­te hoe­veel­heid gra­niet.

De keu­ze voor de nieuwe lo­ca­tie valt in maart 1938. Eind april ko­men de eer­ste SS-be­wa­kers aan. Op 3 mei be­reikt het eerste trans­port met 100 ge­vang­enen uit het con­cen­tratie­kamp Dachau de bouw­plaats. Aan het eind van het jaar be­vin­den zich reeds 1.500 ge­vang­enen in het kamp.