Gevangenenkamp in Rabstein (nu: Rabštejn, Tsjechië), oktober 1944
(privébezit)

Net als an­de­re hoofd­kam­pen wordt het con­cen­tratie­kamp Flossenbürg het mid­del­punt van een wijd­ver­takt kam­pen­sys­teem. De bij­na 90 bui­ten­kam­pen strek­ken zich uit van Würzburg tot Praag en van noor­de­lijk Saksen tot Be­ne­den-Beieren. In 25 bui­ten­kam­pen be­vinden zich vrou­we­lijke ge­vang­enen. De ar­beids­om­standig­heden en over­levings­kansen van de ge­vang­enen onder­schei­den zich ex­treem.

De kamp­lei­ding van Flossenbürg laat de ge­vang­enen over aan be­drij­ven en SS-diens­ten en is ver­ant­woor­de­lijk voor de be­wa­king. Ze zorgt ook voor de maan­de­lijk­se af­wik­ke­ling van de be­ta­ling van de dwang­ar­beid van de ge­vang­enen. Aan­vank­elijk be­paalde ie­mands be­roep wie in aan­mer­king kwam voor ver­plaat­sing naar een be­paald bui­ten­kamp. Te­gen het ein­de van de oor­log wor­den ge­vang­enen wil­lekeu­rig heen en weer ge­scho­ven tus­sen het hoofd­kamp en de bui­ten­kam­pen.


Ci­vie­le auto­ritei­ten en on­der­ne­ming­en zijn be­trok­ken bij de op­richting van de meeste bui­ten­kamp­en. De be­vol­king van deze plaat­sen wordt vaak voor het eerst met con­cen­tratie­kamp­ge­vang­enen ge­con­fron­teerd. Dik­wijls hel­pen krijgs­ge­vang­enen of dwang­ar­bei­ders de ge­vang­enen. Bij ge­le­gen­heid ver­schaf­fen ook Duit­sers le­vens­mid­delen aan de ge­vang­enen of stu­ren brie­ven door aan fa­mi­lie­le­den. Zwa­re ar­beid en slech­te ver­zor­ging do­mi­neren het le­ven van al­le­dag. Vele ge­vang­enen pro­be­ren te vlucht­en, meest­al zon­der suc­ces.

» Interactieve kaart van de buitenkampen