Privéfoto’s van gevangenen van het concentratiekamp Flossenbürg
(KZ-Gedenkstätte Flossenbürg of privébezit)

De mee­ste ge­vang­enen wor­den van­wege hun af­komst ge­arres­teerd. De na­tio­naal­so­cia­lis­tische ras­sen­leer ver­klaart zo­wel jo­den als on­der­da­nen van an­de­re vol­ke­ren en et­ni­sche min­der­he­den tot Untermenschen. Ve­len wor­den van­we­ge hun po­li­tie­ke over­tui­ging ver­volgd, om­dat ze het re­gi­me be­kri­ti­seren of ver­zet heb­ben ge­bo­den. An­der­en wor­den van­we­ge hun ge­loof vast­ge­zet of om­dat ze vol­gens de heer­se­nde ideo­lo­gie zo­ge­naamd het ’ge­zon­de li­chaam van het volk’ be­drei­gen.

100.000 men­sen uit 47 lan­den zijn ge­vang­ene in Flossenbürg of zijn bui­ten­kam­pen: 84.000 man­nen, 16.000 vrou­wen en zelfs kin­de­ren. Ach­ter de­ze ge­tal­len schuilt het lot van het in­di­vi­du. Waar­om zijn ze hier? Wat ge­beurt er met hen?


Vorige «