Vertrek van een transport civiele werkkrachten uit het opvangkamp Borisow (nu: Barysau, Wit-Rusland) op 27 maart 1944 (Bundesarchiv Freiburg)

In Flossenbürg zit­ten men­sen uit ve­le Euro­pese lan­den ge­vang­en. Van mei 1938 tot mei 1944 stu­ren de SS en de Ges­tapo in to­taal 22.000 man­nen naar het kamp. In het laat­ste oor­logs­jaar ko­men nog eens 78.000 ge­vang­enen in Flossen­bürg te­recht, waar­on­der 16.000 vrou­wen. Meer dan de helft van de ge­vang­enen zijn van Pool­se of Rus­sische kom­af. De meer dan 22.700 joodse ge­vang­enen stam­men voor­na­melijk uit Po­len of Hon­ga­rije.

De eer­ste ge­vang­enen zijn Duit­sers en Oos­ten­rij­kers uit de con­cen­tratie­kam­pen Dachau, Buchen­wald en Sachsen­hausen. Van­af 1940 stuurt de Gestapo ook bui­ten­land­se dwang­ar­bei­ders naar Flossen­bürg. De SS de­por­teert Po­len, Rus­sen, Wit-Rus­sen, Oek­raï­ners en Slo­venen uit de be­zet­te ge­bied­en.


Via an­de­re con­cen­tratie­kam­pen ko­men men­sen uit Frank­rijk, de Be­ne­lux, Ita­lië, Joego­sla­vië en Grie­ken­land naar Flossenbürg. Meer dan drie­kwart van de ge­vang­enen wordt in het laat­ste oor­logs­jaar ge­regis­treerd. Als ge­volg van de neer­ge­sla­gen op­stand van War­schau en de ont­rui­ming van de con­cen­tratie­kam­pen Auschwitz, Groß-Rosen en Plaszow ko­men dui­zen­den Po­len en Pool­se jo­den naar Flossenbürg. Kort voor de ont­rui­ming van het kamp ko­men met de do­den­mar­sen uit het con­cen­tratie­kamp Buchenwald nog dui­zen­den ge­vang­enen in Flossenbürg aan.