Overzicht ter verklaring van de gekleurde driehoeken, concentratiekamp Dachau,
zonder datum (ITS Bad Arolsen)

De Geheime Staatspolizei (Gestapo) en de re­cher­che (Kripo) ar­res­te­ren met na­me poli­tieke te­gen­stan­ders van het na­tio­naal­so­cia­lis­tische re­gime en men­sen die niet pas­sen bin­nen het ra­cis­tische denk­beeld van de na­tio­naal­so­cia­lis­tische ’Volksgemeinschaft’. Van ge­vang­enen in Flossenbürg wordt 90 pro­cent ’pre­ven­tief’ vast­ge­hou­den door de Gestapo. Ook jo­den ho­ren daar­bij. On­ge­veer 6.000 man­nen wor­den ’uit voor­zorg’ vast­ge­hou­den door de Kripo. Bo­ven­dien wor­den mins­tens 6.000 Rus­si­sche krijgs­ge­vang­enen van de Wehrmacht naar het con­cen­tratie­kamp Flossenbürg ge­de­por­teerd.

De mee­ste pre­ven­tieve ge­vang­enen ko­men als ’be­roeps­mis­da­digers’ naar Flossenbürg en moe­ten een groe­ne drie­hoek dragen.


Ge­vang­enen uit maat­schap­pe­lijke rand­groe­pen, zo­als werk- of wo­ning­lozen, be­de­laars of pro­sti­tuees, maar ook Sinti en Roma ken­merkt de SS met de zwar­te drie­hoek als ’aso­cialen’. Mins­tens 4.000 Duit­se en bui­ten­land­se te­gen­stan­ders van het re­gi­me krij­gen de ro­de drie­hoek van de ’poli­tieken’.

Het groo­tste deel van de ge­vang­enen zijn bui­ten­land­se dwang­ar­bei­ders, voor­al uit Oost-Euro­pa. Ook zij ont­vang­en een ro­de drie­hoek. Een let­ter op de ro­de driehoek toont hun na­tio­na­li­teit, bij jo­den wordt een ge­le ster toe­ge­voegd. Kleur en let­ter van de drie­hoek zijn van door­slag­ge­vend be­lang voor de po­si­tie van een ge­vang­ene bin­nen de kamp­hiër­ar­chie.