Steenarbeiders uit Flossenbürg op de Burgberg, 1896
(privébezit)

Tot de op­rich­ting van het con­cen­tratie­kamp is Flossenbürg slechts een klein dorp in het Ober­pfälzer Woud. Dank­zij de aan­we­zig­heid van gra­niet word­en van­af het ein­de van de 19e eeuw tal­rij­ke steen­groe­ven in ge­bruik ge­no­men. Flossenbürg ont­wik­kelt zich tot een ar­bei­ders­dorp. Te­ge­lijk­er­tijd wordt het dorp ont­dekt als toe­ris­tische be­stem­ming. Na de machts­over­na­me door de na­tio­naal­socia­listen wor­den gra­niet en het plaat­se­lijke kas­teel fac­tor­en van be­lang.

Het werk van de steen­houwers do­mi­neert de so­ci­ale ver­hou­ding­en in het dorp en be­paalt de cul­tuur en het zelf­be­wust­zijn van zijn in­wo­ners.


Toe­rist­en be­zoek­en Flossenbürg van­we­ge zijn mid­del­eeuw­se burcht­ruï­ne. In toe­ne­men­de ma­te word­en ook na­tio­nalist­ische en völkische (volks­na­tio­nalis­tische) groe­pen aan­ge­trok­ken. Zij zien de rui­ne als een sym­bool van ver­zet te­gen de ‘Sla­vische vol­ken’.

De bouw­pro­gramma’s van de na­tio­naal­socia­lis­ten doen de vraag naar gra­niet enorm stij­gen. Om die re­den wordt de na­tio­naal­so­cialis­tische machts­over­name ver­wel­komt door de ei­ge­naars van de steen­groe­ven en hun ar­bei­ders.