Podpůrný spolek

Spolek Památníku koncentračního tábora Flossenbürg chce udržovat při životě vzpomínky na oběti koncentračního tábora Flossenbürg a poskytovat Památníku koncentračního tábora Flossenbürg poradní a podpůrné služby. Toto činí pomocí prací s veřejností, pořádáním akcí, organizací dotačních a podpůrných projektů a poskytováním finanční podpory.

Členstvím podporujete cennou činnost pro lidskou důstojnost a lidská práva, která se realizuje ve Flossenbürgu. Máme radost z každého nového člena, ale i z každého finančního daru.

Na místě, kde na kterém lze ukázat, kam vedlo pohrdání lidem a diktatura, ukazuje Památník koncentračního tábora Flossenbürg uvědomělost pro hodnoty demokracie a mezinárodní společnosti.

Náš Památník koncentračního tábora Flossenbürg bude i v budoucnu potřebovat silnou podporu.

Pro lidskou budoucnost

1. Předseda Karlhermann Schötz, děkan
2. Předseda Andreas Meier, zemský rada

Stanovy Podpůrného spolku Památníku koncentračního tábora Flossenbürg

§ 1: Jméno a sídlo

(1) Spolek je zapsán pod jménem "Förderverein für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg" ("Podpůrný spolek Památníku koncentračního tábora Flossenbürg"). Spolek bude zapsán do registru spolků soudu Weiden in der Oberpfalz. Po zapsání bude spolek nést jméno "Förderverein für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg e.V."

(2) Sídlo spolku je Flossenbürg.

§ 2: Účel, úlohy, společenská prospěšnost

(1) Účelem spolku je přípomínat oběti koncentračního tábora Flossenbürg a jeho satelitních táborů, dále pakporadní a podpůrná činnost Památníku koncentračního tábora Flossenbürg, zejména podpora jeho úloh

Účel spolku bude realizován mimo jiné prací s veřejností, pořádáním akcí, podporou výzkumu a získáváním potřebných peněžních prostředků, zejména ročními příspěvky členů a jednorázovými částkami.

(2) Spolek následuje výlučně a bezprostředně společensky prospěšné účely ve smyslu odstavce "daňově zvýhodněné účely" daňového řádu.

(3) Spolek je nezisková organizace; jeho cílem není plnění hospodářských úkolů

(4) Prostředky spolku smí být použity pouze na účely, které jsou v souladu se stanovami spolku. Členové spolku nedostávají za svou činnost odměny. Výdaje spolku nesmí být vynaloženy na účely, které neslouží účelu spolku, žádné osoby nesmí být odměňovány v nepřiměřeně vysokými částkami. Prostředky spolku budou získávány členskými příspěvky, dary a příjmy jiného druhu.

(5) Plnění účelů spolku probíhá bez podpory konkrétního politického nebo náboženského směru.

§ 3: Získání členství

(1)Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, po naplnění 14. roku života, jakož i právnická osoba nebo asociace jiného druhu veřejného nebo soukroméno práva z Německa i zahraničí, která se zaváže podporovat cíle spolku.

(2)Právnické osoby a asociace jiného druhu získávají vstoupením do spolku pouze členství s jedním hlasem.

(3) Předpokladem pro získání členství je písemná žádost, která musí být předaná předsednímu výboru.

U osob s omezenou svéprávností, zejména u nezletilých, je nutné, aby byla žádost podepsána také zákonným zástupcem. Tento se zavazuje k placení členských příspěvků pro osobu s omezenou svéprávností.

(4)Předsední výbor posuzuje zádost o příjetí vlastním svobodným uvážením. Žádost o vstup do spolku smí být bez zdůvdnění zamítnuta.

§ 4: Ukončení členství

(1) Členství končí smrtí, vyloučením, vymazáním ze seznamu členů nebo dobrovolným vystoupením ze spolku.

(2)Dobrovolné vystoupení probíhá písemným vyjádřením podaným předsednímu výboru. Vystoupení je možné prohlásit pouze ke konci hospodářského roku, přičemž je třeba dodržet výpovědní lhůtu 6 měsíců. Až do tohoto okamžiku je odcházející člen povinen platit členský poplatek.

(3)Předsední výbor může člena vymazat ze seznamu členů, pokud člen i přes dvojí písemné upomenutí nezaplatí členský příspěvek. Vymazání smí proběhnout až poté, co uplynou dva měsíce po odeslání druhé upomínky a pokud je v této upomínce vyjádřena hrozba vymazání ze seznamu členů.

Člen má být vyrozuměn o závěru předsedního výboru o vymazání člena. Vymazání ze seznamu členů neosvobozuje dotčeného člena od splacení dlužné částky členských příspěvků, jakož i od zaplacení příspěvku ke konci hospodářského roku.

(4)Člen může být s okamžitou platností předsedním výborem vyloučen, pokud je jeho chování neslučitelné s cíli spolku a jeho pověstí. Vyloučení probíhá jednostranně ze strany předsedního výboru. Před vyloučením je být členovi poskytnuta přiměřená lhůta na nápravu. Usnesení o vyloučení opatřeno odůvodněním a je oznámeno členovi dopisem.

Proti usnesení o vyloučení je možné se odvolat k valné hromadě.

Odvolání musí být předloženo předsednímu výboru ve lhůtě 14 dní od doručení dopisu o vyloučení.Valná hromada, která definitivně a závazně rozhodně o odvolání musí být svolána do dvou měsíců po doručení odvolání.

Pokud se člen proti rozhodnutí neodvolá, podřizuje se rozhodnutí o vyloučení s důsledkem, že není možné soudní napadnutí rozhodnutí.

(5) Při dobrovolném vystoupení, vymazání ze seznamu členů nebo vyloučení zaniká veškerý nárok na majetek spolku.

§ 5: Členské poplatky

(1) Členský poplatek má být s ohledem na cíle spolku přizpůsoben každým členem vlastním uvážením vlastní výkonnosti. Minimální výši členského příspěvku stanovuje valná hromada.

(2) Členové, kteří splatí minimáně 30-násobek pro ně platného minimálního ročního příspěvku, se navždy osvobozují od povinosti platit členské příspěvky a obdrží čestný titul "sponzora".

(3)Členský příspěvek je nutné uhradit nejpozději k 31. březnu každého roku, pro nové členy do jednoho měsíce od vstupu.

§ 6: Práva a povinnosti členů

(1)Člen má právo zůčastnit se shromáždění valné hromady spolku a v jeho rámci vykonávat své hlasovací právo.

Právnické osoby a organizace vykonávají své volební právo skrz jimi jmenovanou osobu.

(2) Všichni členové mají povinnost hájit zájmy spolku.

(3) Každý člen je povinnen včas platit minimální členský poplatek určený valnou hromadou.

§ 7: Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

(1) Předsední výbor

(2) Valná hromada

(3) Dozorčí rada

§ 8: Předsední výbor

(1) Předsední výbor sestává z minimálně šesti členů a jeho součástí jsou:

a) výkonná rada

b) zapisovatel

c) pokladník

d) přísedící.

(2)K výkonné radě náleží:

a) předseda

b) zástupce předsedy.

c) řídící zaměstnanec Památníku koncentračního tábora Flossenbürg.

Výkonná rada je výkonnou radou ve smyslu § 26 Odst. 2 BGB.Každý člen výkonné rady je oprávněn zastupovat.

(3)Vystoupí-li člen výkonné rady během jeho volebního období, pak převezme na základě rozhodnutí výkonné rady jeden ze zbylých členů výkonné rady pozici vystoupivšího člena až do nových voleb do výkonné rady dle stanov.

§ 9: Odpovědnosti předsedního výboru

(1) Předsední výbor je zodpovědný za všechny záležitosti spolku, které nejsou stanovami již přiřazeny některému jinému orgánu spolku. Má zejména následující úlohy:

a)Stanovení místa a termínu příštího shromáždění valné hromady.

b) Příprava a svolání shromáždění valné hromady a sestavení programu shromáždění;

c) Vykonávání závěrů valné hromady;

d) Předseda přednese během hlavního shromáždění roční zprávu a pokladník přednese zprávu o stavu pokladny. Daný vedoucí zaměstnanec Památníku koncentračního tábora Flossenbürg má povinnost během shromáždění valné hromady informovat o jednotlivých pracích Památníku a je-li to vyžadováno valnou hromadou, pak také informovat o nákladech na jednotlivé práce;

e) Usnesení o přijetí členů.

f) Předsední výbor rozhoduje o použití prostředků

g)Předsední výbor včetně výkonné rady si může předběžně zvolit doplňující členy s následným schválením valnou hromadou.

h)Má dále právo jmenovat osobnosti, kteří se o spolek obzvláště zasloužili, jmenovat čestnými členy, resp. předsedy jmenovat čestnými předsedy.

(2)Členové předsedního výboru si na základě vlastního uvážení dělí práce mezi sebou. Všichni členové předsedního výboru pracují bez nároku na mzdu a jsou jim pouze hrazeny jejich nutné výdaje.

(3)Ručení zastupujících orgánů spolku je omezeno na záměrná porušení povinností nebo porušení povinností způsobená hrubou nedbalostí.

§ 10: Volba a funkční období předsedního výboru

(1) Předsední výbor volí valná hromada na dobu dvou let počítáno ode dne volby. Předsednictvo ale úřaduje až do doby zvolení nového předsednictva.

Do předsednictva mohou být zvolení pouze členové spolku.

Valná hromada pověří organizací voleb osobu, která není členem předsedního výboru.

Volba probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků. Každý člen předsednictva je volen jednotlivě. Zvolen je ten, který obdrží nejvíce hlasů. Pokud i po opakovaném hlasování obdrží dva kandidáti stejný počet hlasů, rozhodne los.

Znovuzvolení je přípustné.

Současně s ukončením členství ve spolku končí i funkce v předsednictvu spolku.

(2) Příslušný vedoucí zaměstnanec Památníku koncentračního tábora Flossenbürg je automaticky členem předsedního výboru.

§ 11: Schůze a usnesení předsednictva

(1) Předsednictvo rozhoduje při schůzích, které jsou svolávány předsedou nebo jeho zástupcem, pokud předseda nemůže. Schůze jsou svolávány písemně nebo ústně, program schůzí nemusí být předem stanoven. Schůze mají být svolány s předstihem aspoň jednoho týdne.

(2) Předsední výbor je usnášeníschopný, pokud byli jeho členové v souladu se stanovami svoláni a pokud jsou přítomní nejméně 3 členové.

Při hlasování na schůzích předsednictva rozhoduje prostá většina odevzdaných platných hlasů;

při stejném počtu hlasů pro více návrhů usnesení rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas zástupce předsedy.

(3) Předsednictvo může v uzavřít usnesení v písemné podobě, pokud všichni členové představenstva schválí předmět usnesení.

§ 12: Zasedání valné hromady

(1) Každý rok se na podzim koná řádné zasedání valné hromady.

(2) Mimořádné zasedání valné hromady může být kdykoli svoláno předsednictvem, vyžadují-li to zájmy spolku.

(3) Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno předsednictvem, zažádá-li o to s udáním důvodů a účelu písemně aspoň jedna čtvrtina členů spolku.

V tomto případě musí předsednictvo tomuto požadavku vyhovět do 3 týdnů.

(4) Předseda předsedního výboru svolává zasedání valné hromady písemně s minimálně 14denním předstihem společně se zasláním programu zasedání.

(5) Každý člen spolku může nejpozději do jednoho týdne před zasedáním valné hromady písemně s odůvodněním zažádat o doplnění programu zasedání. Předsedající shromáždění valné hromady musí na začátku shromáždění oznámit toto doplnění programu. O žádostech na doplnění programu zasedání valné hromady, které jsou podány během tohoto zasedání, rozhoduje valná hromada.

§ 13: Usnesení shromáždění valné hromady

(1) Shromáždění valné hromady je řízeno předsedou předsedního výboru nebo zástupcem předsedy, pokud se předseda nemůže dostavit.

(2) Při hlasování valné hromady má každý člen jeden hlas.

(3) Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(4) Všechna usnesení valné hromady s výjimkou usnesení o rozpuštění spolku a usnesením o změně stanov jsou schválena prostou většinou hlasů a zaprotokolována zapisovatelem. Pokud se někdo zdrží hlasování, pak je tento hlas považován za neplatný. Při stejném počtu hlasů pro více návrhů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas zástupce předsedy.

§ 14: Úlohy shromáždění valné hromady

Valná hromada může rozhodnout o záležitostech předložených předsednictvem, o kterých předsednictvo nechce rozhodnout samo. Mimo to rozhoduje valná hromada především o následujících záležitostech:

(1) Změny stanov

(2) Schválení roční správy a roční účetní závěrky předsednictva

(3) Volba předsedy a dalších členů předsedního výboru

(4) Volba účetního kontrolora

(5) Stanovení minimální výše členských příspěvků

(6) Schválení roční účetní závěrky a absolutorium předsedního výboru

(7) Usnesení o rozpuštění spolku

(8) Jmenování čestných členů

(9) Vyřizování podaných žádostí

§ 15: Dozorčí rada

Spolek má možnost svolat dozorčí radu. Úlohou dozorčí rady je poradní činnost předsednictva. Členové dozorčí rady jsou jmenováni předsednictvem prostou většinou. Členové dozorčí rady nemusí být členy spolku. Dozorčí rada se schází, je-li taková potřeba nebo je-li to vyžádáno minimálně čtyřmi členy nebo předsednictvem. Dozorčí rada je svolána předsednictvem.

§ 16: Účetnictví a hospodářský rok

(1) Roční uzávěrka za každý hospodářský rok je předkládána v rámci řádného shromáždění zasedání valné hromady ke schválení a to sice tím způsobem, že se předloží účetní závěrky za oba uplynulé hospodářské roky valné hromadě při dalším zasedání valné hromady.

(2) Účetní kontroloři zvolení valnou hromadou mají povinnost zkontrolovat roční účetní závěrku a doplnit ji o výsledek této kontroly.

(3) Hospodářský rok je kalendářní rok.

§ 17: Zápisy

Usnesení předsedního výboru a valné hromady musí být zapsána v zápisu, který je podepsán předsedou a zapisovatelem.

§ 18: Jednací řád

Správní rada může k těmto stanovám vydat jednací řád. Tento řád může mimo jiné upravovat podrobnosti k průběhu jednání shromáždění valné hromady.

§ 19: Rozpuštění spolku / Změna účelu spolku

(1) Rozpuštění spolku může být schváleno pouze k tomuto účelu svolaným shromážděním valné hromady minimálně tříčtvrtinovou většinou.

(2) Pokud valná hromada neurčí jinak, jsou předseda předsednictva a zástupce předsedy společně likvidátory.

(3) Změna účelu spolku je možná pouze se souhlasem všech jeho členů.

(4) V případě rozpuštění nebo zrušení spolku nebo pokud jeho předchozí účel zanikne, připadne majetek spolku obci v sídle spolku, která jej musí použít bezprostředně a výhradně pro společensky prospěšné účely pro Památník koncentračního tábora Flossenbürg.

§ 20: Změny stanov

Změny těchto stanov mohou být uzavřeny pouze v rámci zasedání valné hromady, vyjádří-li se pro změny aspoň 3/4 odevzdaných platných hlasů.

§ 21: Vstoupení stanov v platnost

Tyto stanovy byly jednomyslně schváleny při řádném zasedání valné hromady dne 03.09.1999 a ve stejný den vstoupily v platnost.

Flossenbürg, 03.09.1999

Unterstützen Sie uns

Kontakt

Förderverein für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg e.V.
c/o Gedächtnisallee 5
92696 Flossenbürg

+49 (0)9603-90390-0

Fax: +49 (0)9603-90390-99

Bankovní spojení

Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d. Waldnaab Vohenstrauß

BIC: BYLADEM1ESB
IBAN: DE43 7535 1960 0240 5488 00